Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Kayra

Türk söylencelerinde baş tanrıdır. Tanrıların en büyüğü ve en önde gelenidir. Her şeyin yaratıcısıdır. Mutlak üstünlüğü vardır. Göğün on yedinci katında oturur. Diğer tanrıları da o yaratmıştır. Evrenin yazgısını belirler. İyilik yönü ağır basar. Yeryüzünü yarattıktan sonra dokuz dallı bir ağaç dikmiştir. Bu ağaç yerle göğü birbirine bağlayan yaşam ağacı Ulukayın'dır. İnsanların atası olan dokuz kişi bu ağacın dallarından türemiş ve dokuz ırk bu kişilerin soyundan ortaya çıkmıştır. Ülgen, Mergen ve Kızagan oğullarıdır. Ülgen iyiliğini, Kızagan öfkesini, Mergen bilgeliğini temsil eder. Görkemli bir varlığa sahiptir. Somut nitelemeler pek fazla yapılmamış ancak soyut yönü üzerinde daha çok durulmuştur. Hem eril hem dişil tanımlandığı kaynaklar vardır. İnsan biçimli olarak pek fazla betimlenmez. Kışı yeryüzünde yazı gökyüzünde geçirir. Değişik renklerde yıldırım çaktırır. Onun yıldırımına çarpılan kişi şaman olur.

Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt